Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

III ketv.

Direktorius

 

1

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1171

2

1388

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

1

 

Mokytojas

429

5,3

616

Vyresnysis mokytojas

480

12

665

Mokytojas metodininkas

520

8

720

Mokytojas ekspertas

594

1,6

819

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo auklėtojas

746

4

788

Spec. pedagogas, logopedas

623

2

643

Visos dienos mokyklos gupės pedagogas (specialistas)

 

2,5

946

Psichologas

 

1

 

Socialinis pedagogas

 

1,25

 

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

 

1

 

Vyr. buhalteris, buhalteris

 

1,25

 

Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius)

 

1,5

 

Mokytojo padėjėjas; auklėtojo padėjėjas

479

5

476

Inžinierius, IT mokymo priemonių specialistas

587

1,5

795

Darbininkas ( pastatų priežiūros)

396

2

643

Darbininkas ( valytojas, kiemsargis, budėtojas, rūbininkas)

380

12,5

400

Naktinis sargas

485

3

504

* nurodomas darbo užmokestis už 18 pedagoginio darbo valandų

Atnaujinta: 2018-10-15