Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2017 metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

1679

1

1707

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1171

2

1319

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

874

1

1135

Mokytojas*

429

9,7

450

Vyresnysis mokytojas*

480

32,7

493

Mokytojas metodininkas*

520

13,7

532

Mokytojas ekspertas*

594

2,3

605

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo auklėtojas

746

4

817

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo meninio ugdymo mokytoja

567

0

 

Spec. pedagogas, logopedas

623

2

638

Psichologas

634

1

645

Socialinis pedagogas

732

1,25

743

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

914

1

928

Vyr. buhalteris, buhalteris

1305

1,25

1343

Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius)

490

1,5

839

Mokytojo padėjėjas; auklėtojo padėjėjas

479

3

484

Inžinierius, IT mokymo priemonių specialistas

587

1,5

751

Darbininkas ( pastatų priežiūros)

396

2

568

Darbininkas ( valytojas, kiemsargis, budėtojas, rūbininkas)

380

12,5

400

Naktinis sargas

485

3

494

* nurodomas darbo užmokestis už 18 pedagoginio darbo valandų

Atnaujinta: 2018-04-10