Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2016 metai

2017 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

III ketv.

Direktorius

1359

1

1590

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1142

2

1133

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

805

1

874

Mokytojas*

412

9,6

431

Vyresnysis mokytojas*

471

32,3

482

Mokytojas metodininkas*

518

13,6

521

Mokytojas ekspertas*

582

2,1

596

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo auklėtojas

604

4

784

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo meninio ugdymo mokytoja

553

0,25

567

Spec. pedagogas, logopedas

619

2

634

Psichologas

611

1

634

Socialinis pedagogas

637

1

732

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

570

1

914

Vyr. buhalteris, buhalteris

897

1

1305

Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius)

450

1,5

522

Mokytojo padėjėjas; auklėtojo padėjėjas

370

3

478

Inžinierius

385

1

587

Darbininkas ( pastatų priežiūros)

365

2

396

Darbininkas ( valytojas, kiemsargis, budėtojas, rūbininkas)

365

12,5

380

Naktinis sargas

465

3

465

* nurodomas darbo užmokestis už 18 pedagoginio darbo valandų

Atnaujinta: 2017-10-16