Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

Direktorius

 

1

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1528

2

2111

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

1

 

Mokytojas

1033

32

1359

Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojas

872

4

1222

Visos dienos mokyklos gupės pedagogas (specialistas)

952

2,5

1229

Spec. pedagogas, logopedas

646

2,5

847

Psichologas

 

1

 

Socialinis pedagogas

 

1,25

 

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

 

1

 

Vyr. buhalteris, buhalteris

 

1,25

 

Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius)

 

1,5

 

Mokytojo padėjėjas; auklėtojo padėjėjas

462

5,5

581

Inžinierius, IT mokymo priemonių specialistas

795

1,5

1038

Darbininkas ( pastatų priežiūros)

644

2,5

838

Darbininkas ( valytojas, kiemsargis, budėtojas, rūbininkas)

400

12,5

555

Naktinis sargas

516

3

694

Atnaujinta: 2019-04-03