Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2016 metai

2017 metai

Direktorius

1

1359

1679

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1142

1171

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

805

874

Mokytojas*

8,8

412

429

Vyresnysis mokytojas*

33,5

471

480

Mokytojas metodininkas*

13,4

518

520

Mokytojas ekspertas*

2,3

582

594

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo auklėtojas

4

604

746

Ikimokyklinio (priešmokyklinio)ugdymo meninio ugdymo mokytoja

0,25

553

567

Spec. pedagogas, logopedas

2

619

623

Psichologas

1

611

634

Socialinis pedagogas

1

637

732

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

1

570

914

Vyr. buhalteris, buhalteris

1

897

1305

Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius)

1,5

450

490

Mokytojo padėjėjas; auklėtojo padėjėjas

3

370

479

Inžinierius

1

385

587

Darbininkas ( pastatų priežiūros)

2

365

396

Darbininkas ( valytojas, kiemsargis, budėtojas, rūbininkas)

12,5

380

380

Naktinis sargas

3

465

485

* nurodomas darbo užmokestis už 18 pedagoginio darbo valandų

Atnaujinta: 2018-02-08