Nuostatai

DOKUMENTO TURINYS

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Dokumentas parsisiųsti

Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai

 

Atnaujinta: 2022-09-21