Nuostatai

DOKUMENTO TURINYS

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

III. MOKYKLOS, JOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTACIJA

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Dokumentas parsisiųsti

Naujininkų mokyklos nuostatai 2015-01-22

 

Atnaujinta: 2017-01-13