Įsivertinimas

2015 - 2016 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė nagrinėjo temos ETOSAS  veiklos rodiklį  1.1.3. TAPATUMO JAUSMAS ir pateikė rekomendacijas bendruomenei.

 

PASIRINKTAS VERTINIMO  METODAS:

  Apklausa  iqesonline.lt  platformoje:

1. Mokytojų apklausa

2. Mokinių apklausa (5-10 kl.)

3.Tėvų apklausa (1-10 kl.)

Tikslas:

Išsiaiškinti, koks bendruomenės narių priklausymo mokyklai jausmas, koks pasitenkinimo ir didžiavimosi mokykla lygis.

 

MOKINIŲ APKLAUSOS REZULTATAI

5 aukščiausios vertės

 

1.1 - Aš esu patenkintas (-a), kad mokausi Naujininkų mokykloje. 3,3

1.10 - Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu ir kt.). 3,3

1.14 - Mano santykiai su mokytojais nėra įtempti. 3,2

1.7 - Mūsų mokykla yra jauki. 3,1

1.9 - Mokytojai draugiški man. 3,1

 

5 žemiausios vertės

 

1.5 - Mūsų klasės mokiniai su mokytojais elgiasi pagarbiai ir neįžūliai. 2,6

1.3 - Mano nuomonė mokykloje yra svarbi. 2,7

1.11 - Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vienas kitam. 2,7

1.16 - Aš pasitikiu savo bendraklasiais. 2,8

1.4 - Mokytojai nėra manęs įžeidę. 2,8

 

  

REKOMENDACIJOS

Tėvams: prisiimti didesnę atsakomybę už  savo vaikų kultūrinį auklėjimą. Su vaikais daugiau kalbėti apie pagarbą kitam žmogui, kultūringą elgesį. Dažniau domėtis vaiko elgesiu mokykloje.

Klasės vadovams: sudarant auklėjamųjų klasių veiklos planus, akcentuoti mokyklos mokinių, bendraklasių, mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių tobulinimą. Sprendžiant klasės gyvenimo problemas daugiau atsižvelgti į mokinių pastabas, pasiūlymus, pageidavimus. Klasėje pastebėti ne tik aktyvius, bet ir pasyvius mokinius.

Dalykų mokytojams: labiau kontroliuoti savo elgesį per pamokas, nepasiduoti mokinių provokacijoms, dažniau priminti mokinių elgesio taisykles. Pamokose dažniau taikyti  bendradarbiavimą skatinančius metodus (darbas poromis, grupinis darbas, projektai ir pan.).

Pagalbos mokiniui specialistams: organizuoti veiklas, gerinančias mokyklos mokinių, mokinių ir mokytojų bendravimą.

 

TĖVŲ APKLAUSOS REZULTATAI

5 aukščiausios vertės

 

1.4 - Mano vaikas dalyvauja mokyklos renginiuose. 3,4

1.6 - Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu, padėkos raštais ir t.t.). 3,3

1.7 - Mokykloje puoselėjamos tradicijos 3,2

1.9 - Aš pasitikiu mokyklos mokytojais. 3,2

1.1 - Esu patenkintas(-a), kad mano vaikas mokosi Naujininkų mokykloje. 3,1

5 žemiausios vertės

 

1.13 - Tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. 2,7

1.8 - Mokykloje skiriamas dėmesys kultūriniams skirtumams. 3,0

1.11 - Mokytojams rūpi, kaip jaučiasi mano vaikas mokykloje. 3,0

1.3 - Manau, kad mano vaikas mokykloje jaučiasi saugus. 3,0

1.12 - Mokytojai vadovaujasi aiškia vertinimo sistema, laiku ir vietoje taiko prevencines priemones ir t.t. 3,0

 

REKOMENDACIJOS

Daugiau įtraukti tėvus į vaikų gyvenimą mokykloje (tėvams leisti pravesti pamokas, klasės valandėles, padėti suorganizuoti renginius ir t.t.).

Mokyti mokinius savisaugos, kad vaikai jaustųsi saugesni.

Mokytojai mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei kontrolinių darbų rašymo tvarkos aprašais. Raštinės vedėja mokslo metų pradžioje siunčia tėvams informaciją apie tai, kur patalpinti aprašai apie mokinių vertinimą.

MOKYTOJŲ/SPECIALISTŲ  APKLAUSOS REZULTATAI

5 aukščiausios vertės

 

1.3 - Mokykloje puoselėjamos tradicijos 3,7

1.4 - Aš jaučiuosi mokyklos bendruomenės dalimi. 3,7

1.9 - Mokykloje vyrauja bendradarbiavimo kultūra (dirbama kaip viena komanda, mokytojai mokosi vieni iš kitų, dalijamasi patirtimi) 3,5

1.10 - Mokykloje skiriamas dėmesys kultūriniams skirtumams 3,5

1.7 - Aš aktyviai dalyvauju mokyklos gyvenime, rodau iniciatyvas tobulinant mokyklos veiką 3,4

5 žemiausios vertės

 

1.12 - Man patinka mokyklos estetinis vaizdas 3,1

1.6 - Jaučiama tolerancija ir pagarba kiekvienam bendruomenės nariui 3,2

1.13 - Esu patenkintas savo darbo vieta (kabinetu) 3,2

1.1 - Aš esu patenkintas mokyklos mikroklimatu 3,3

1.8 - Aš reprezentuoju savo mokyklą dalyvaudamas miesto ir šalies renginiuose 3,3

 

REKOMENDACIJA

Mokykla turėtų didesnį dėmesį skirti mokyklos aplinkai ir kabinetams, skiriant lėšas estetinio vaizdo gerinimui (informacinės technologijos, baldai).

 

Remiantis apklausų rezultatais tapatumo jausmas vertinamas trečiu lygiu.

Atnaujinta: 2017-01-16