Specialusi pedagogas

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:

Specialusis pedagogas atlieka pirminį pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiojo ugdymo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS NIJOLĖS VOLOSEVIČIENĖS

DARBO GRAFIKAS

2018-2019 m. m.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

12.55-16.00

KONTAKTINĖS VALANDOS

12.00-16.00

KONTAKTINĖS VALANDOS

12.55-14.35

KONTAKTINĖS VALANDOS

8.00-10.40

KONTAKTINĖS VALANDOS

16.00-17.00

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

16.00-17.00

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

14.35-15.00

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

16.00-17.00

NEKONTAKTINĖS

VALANDOS