Specialusi pedagogas

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:

Specialusis pedagogas atlieka pirminį pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiojo ugdymo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

Specialioji pedagogė Nijole Volosevičienė

Darbo laikas

Antradienis

11.50 – 16.00

Trečiadienis

13.00 - 16.00

Penktadienis

8.00 – 8.45

 

Specialioji pedagogė  Vilma Budreickienė

Darbo laikas

Trečiadienis

8.00 – 11.00

Penktadienis

8.00 - 14.30

 

Atnaujinta: 2017-09-21