Specialusi pedagogas

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:

Specialusis pedagogas atlieka pirminį pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiojo ugdymo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Specialiosios pedagogės Nijolės Volosevičienės

darbo grafikas 2023-2024 m.m.

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

13.05 – 15.40

15.40– 18.40

Antradienis

13.05 – 15.40

17.00 – 17.45
(namų mokymas)

17.45 – 18.45

Penktadienis

13.05 – 15.30

15.30 – 18.30

 

Atnaujinta: 2024-04-18